พันธกิจ

ปรัชญา : PHYLOSOPHY

การบริการคืองานจิตสาธารณะ


คติพจน์ : MOTTO

สุขภาพอนามัยดี  สถานที่เอื้ออำนวย ให้บริการด้วยไมตรี  

วิสัยทัศน์ : VISION


กลุ่มบริหารงานทั่วไป มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ดูแลสุขภาพอนามัย ให้บริการต่อบุคลากรของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ในทุกระดับ รวมทั้ง ชุมชน และสังคม ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ และ ต่อเนื่อง ตลอดไป

พันธกิจ : MISSION

1.     
กลุ่มบริหารงานทั่วไป มุ่งให้บริการ ด้วยการส่งเสริม และปกป้องให้บุคลากรของโรงเรียน    กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากโรค

2.      กลุ่มบริหารงานทั่วไป จะดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ ชุมชนและท้องถิ่นที่จะพัฒนาให้โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

3.      พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและประหยัด        พลังงาน


กลยุทธ์การดำเนินการ : STRATEGY

1.      จัดทำแผนงาน และ โครงการ รวมทั้ง กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละงาน

2.      จัดให้มีกิจกรรม 5 ส เพื่อรณรงค์การพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ให้สะอาดจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความสวยงาม และร่มรื่นอย่างต่อเนื่องพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.      จัดระบบการให้บริการธนาคารโรงเรียนและสหกรณ์ร้านค้า ให้ผู้เรียนรู้จักการออม  และการประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.      จัดระบบการดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการให้แก่ ครู บุคลากรและนักเรียนเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี

5.      จัดทำ WEB SITE ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ ข้อมูลและ กระจายสารสนเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ต่อชุมชน และ สังคม        

 

6.  นำกระบวนการ ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA ) มาใช้ในการดำเนินงาน /กิจกรรม ของงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 

Login Form